NZOZ Medical Center ON_LINE

Odpowiedzi na zapytania dot. postępowania z dn. 24.02.2017 r. (dodano 20.03.2017)

Dotyczy postępowania pt.:

„Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą

e-usługi w Medical Center”

 

 

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, które z wymagań obowiązują wykonawców? Czy te zawarte w treści ogłoszenia : „System radiologiczny wraz z modułem przekazywania danych RTG z dnia 24.02.2017 r.” czy te zawarte w treści załącznika pt: „Minimalne wymagania funkcjonalności”? Wymagania w obu miejscach nie są tożsame.

 

Odp.

Zamawiający informuję, iż wymagania funkcjonalne opisane w treści ogłoszenia są elementami wniosku unijnego. Z uwagi na fakt tworzenia ww. dokumentacji w roku ubiegłym oraz zmian technologicznych w roku bieżącym Zamawiający poddał aktualizacji wymagania dotyczące dostawy opisując je w załączniku pt.: „Minimalne wymagania funkcjonalności”. Tym samym obowiązujące stają się wymagania z ww. załącznika.

W związku z powyższym Zamawiający informuje również, iż opisane w ogłoszeniu funkcjonalności dotyczą docelowego rozwiązania jakie powinno być wdrożone w placówce przy wykorzystaniu posiadanych systemów informatycznych, które stanowią przedmiot wszystkich zadań/etapów.

 

Pytanie nr 2

Dotyczy

System operacyjny min. Windows 2008 serwer. lub równoważny

Czy Zamawiający dopuści system operacyjny z rodziny Linux? Zamawiający dopuszcza Linuxa jako system operacyjny dla serwera systemu RIS.

 

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 3

Dotyczy

e) Portal pacjenta pozwalający na elektroniczny odbiór badań i wyników radiologicznych;.

 

Prosimy o podanie wymagań minimalnych dla powyższego punktu. Załącznik „minimalne wymagania funkcjonalności” nie zwiera parametrów minimalnych dla tego systemu.

 

Odp.

Zamawiający informuję, iż ww. funkcjonalność będzie realizowana w zakresie udostępnienia wyników badań z systemu RIS/PACS będącego przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem integracji z środowiskiem informatycznym zaimplementowanym już w placówce.   Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie obowiązujących parametrów minimalnych dla serwerów bazodanowych. Zamawiający w zaproszeniu wymaga innych parametrów niż w załączniku „minimalne wymagania funkcjonalności”

 

Odp.

Zamawiający informuje, iż minimalne parametry sprzętowe zostały określone w załączniku pt. „minimalne wymagania funkcjonalności”. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

 

Pytanie nr 5

Dotyczy

Oprogramowania diagnostycznego ARPACS ArVIew), ArPACS OSX (Osirix), Efilm;

Prosimy o wykreślenie powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta tj. firmę Synektik.

 

Odp.

Zapisy pozostają bez zmian. Wg wiedzy Zamawiającego ww. funkcjonalność spełnia więcej niż jedna firma.

 

Pytanie nr 6

Dotyczy

Kryterium oceny ofert jest:

 

cena oferowana brutto kompletnego zamówienia, zgodnie z parametrami będącego przedmiotem zamówienia,

warunki szkolenia pracowników, dostawy oraz gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał warunki szkolenia pracowników, dostawy oraz gwarancji.

 

Odp.

Długość szkolenia

 

Czy Zamawiający określił procentowo stosunek kryteriów ocen?

 

Odp.

Cena oferowana brutto kompletnego zamówienia, zgodnie z parametrami będącego przedmiotem zamówienia =  80%

Szkolenie pracowników = 10%

Termin dostawy = 5%

Długość gwarancji = 5%

 

Pytanie nr 7

Dotyczy

Wymagania dotyczące wadium:

wykonawca który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 26 800 PLN (słownie: dwadzieścia sześć osiemset złotych).

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty).

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Zamawiającego:

BRE BANK S.A.nr konta 34  1140 2004 0000 3402 6318 7715

Wadium musi być ważne w okresie co najmniej 60 dni związania ofertą licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą).

 

Czy Zamawiający dopuści inną formę wniesienia wadium niż w gotówce?

Zamawiający dopuszcza inną formę zabezpieczenia oferty, które przewiduje ustawa Pzp (art.,45ust. 6) - poza wymaganą formą - w pieniądzu (przelew na konto Zamawiającego)

 

 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)     pieniądzu;

2)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)     gwarancjach bankowych;

4)     gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

 

Czy Zamawiający zaakceptuje wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej?

JAK WYŻEJ

   

Pytanie nr 8

Dotyczy

Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych

Prosimy o podanie listy innych szczegółowych zarządzeń i wymagań o których mowa w powyższym punkcie.

 

Odp.

Zamawiający wymaga by oferowany system RIS/PACS spełniał wymagania dotyczące przetwarzania danych wrażliwych, zgodności z rozporządzeniami MZ oraz standardów DICOM.

 

Pytanie nr 9

Dotyczy

11.Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min.  3 szt

Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. Koszty integracji urządzeń z oferowanym systemem PACS ponosi Zamawiający.

Prosimy o podanie listy urządzeń wraz z podaniem producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Informacje te są niezbędne w celu rzetelnego skalkulowania oferty

 

Odp.

Zgodnie z opisem.

 

Pytanie nr 10

Dotyczy

25. System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli sposób automatyczny.

 

Odp.

Zgodnie z opisem.

 

Pytanie nr 11

Dotyczy

22. Program posiada zaimplementowaną komunikacją desktopową z przeglądarkami min. efilm, ArVIEW, Osirix,  Carestream, Impax inne (podad jakie)

Prosimy o rezygnację z wymogu integracji desktopowej z przeglądarką ArView. W obecnym brzmieniu ten wymóg wskazuje wyłącznie na jednego dostawcę systemów PACS/RIS tj firmę Synektik

Zapisy pozostają bez zmian. Wg wiedzy Zamawiającego ww. funkcjonalność spełnia więcej niż jedna firma.

 

Odp.

Zapisy pozostają bez zmian. Wg wiedzy Zamawiającego ww. funkcjonalność spełnia więcej niż jedna firma.

 

Pytanie nr 12

Dotyczy

11. Możliwość przeglądania listy pacjentów i badań zarejestrowanych w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS

12. Możliwość przeglądania opisów badań wprowadzonych w systemie w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS

13. Możliwość wprowadzenia i edycji opisów dla badań w systemie w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS

 

Prosimy o wykreślenie powyższych wymagań z uwagi na fakt, że system PACS/RIS jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

Odp.

Zamawiający precyzuje, iż opisane funkcjonalności dotyczą systemu RIS/PACS będącego przedmiotem niniejszego zapytania.

 

Pytanie nr 13

Dotyczy wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin pracy serwisu na 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych?

 

Odp.

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godzin pracy serwisu na 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru Umowy

Prosimy o wykreślenie punktu nr 8 w § 5, kwestie serwisu reguluje już wcześniejszy punkt nr 3.

 

Odp.

Wykreślono.

 

Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu awarii lub uszkodzenia do 1 % wartości jednostkowej brutto sprzętu lub oprogramowania?

 

Odp.

TAK Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu awarii lub uszkodzenia do 1 % wartości jednostkowej brutto sprzętu lub oprogramowania.

 

Facebook